• Srpski jezik

Merenje električne otpornosti podova

Antistatične podne obloge, omogućavaju provodljivost između osoba i tla, čime se postiže bezbedan tok elektrostatičkog naboja ka uzemljenju. Uobičajeno je da osobe koriste cipele sa đonom koji ima antistatička svojstva, u kombinaciji sa podovima. Antistatički pod takođe kontroliše elektrostatičke naboje na opremi koja se kreće pomoću točkića, kao što su kolica, stolice, oprema za testiranje i sredstva kojima se transportuju proizvodi.

 

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti galvanske neprekidnosti i električne otpornosti sistema uzemljenja radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

 

Merenje otpora se sprovodi od površine materijala do tla ili tačke uzemljenja. Jedna elektroda se postavi na površinu materijala, a druga konekcija ide do tačke u kojoj je pod povezan sa tlom. Ukoliko se toj konekciji ne može pristupiti, možete upotrebiti bilo koju dostupnu tačku na tlu.

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i “Službeni list SRJ”, br. 28/95).

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767