• Srpski jezik

Pregled gromobranske instalacije sa merenjem električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača

 

Spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija se postavlja sa ciljem zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja. Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje. Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

 

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti, propisa i funkcionalnosti gromobranske instalacije radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

 

Prilikom pregleda i ispitivanja gromobranske instalacije ustanovljava se sledeće:

     • Da gromobranska instalacija odgovara projektu (Provera svih dokumenata, uključujući i usaglašenost sa postojećim standardima,
     • Provera opšteg stanja gromobranskih i odvodnih sistema, kao i svih delova za spajanje (bez nemontiranih delova), ispitati otpore,
     • Provera sistema za uzemljenje i otpora uzemljenja, uključujući prelaze i spojeve,
     • Da su sve komponente gromobranske instalacije u tehnički ispravnom stanju i da obezbeđuju primenjene i određene funkcije,
     • Da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije,
     • Da su svi naknadno dodati delovi objekta ugrađenih u štićeni prostor zaštićeni  izjednačenjem,
     • Provera unutrašnje gromobranske zaštite, uključujući i odvodnike prenapona i osigurače i
     • Sigurnost i pričvršćenost provodnika.

 

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

 

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767