• Srpski jezik

Sa željom da u potpunosti izađe u susret svojim klijentima, Tehnopetrol početkom 2019. godine uspešno okončava proces akreditacije laboratorije za ispitivanje.  Laboratorija za ispitivanje je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2007. Laboratoija je akreditovana za sprovođenje ispitivanja iz obima akreditacije. Tokom godine a zaključno krajem janura meseca 2020. godine Tehnopetrol uspešno sprovodi prelazak laboratorije na nove zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Trenutno je u planu tokom ove i naredne godine proširenje obima akreditacije laboratorije a sve sa ciljem približavanja svojim klijentima i pružanjem objedinjene usluge ispitivanja kompletne opreme na benzinskim stanicama i stovarištima.

Tehnopetrol je na osnovu obima akreditacije akreditovan za sledeća ispitivanja pritiskom opreme pod pritiskom:

__________________________________________________________________________________

1. Sigurnosni uređaji za zaštitu od previsokog pritiska-ventili sigurnosti,

2. Sigurnosni ventili za rezervoare za TNG,

3. Gumena i plastična creva, creva sa priključcima i savitljive cevi za tng, i

4. Cevovodi instalacija za tečni naftni gas.

5. Disajni (AT) ventili

__________________________________________________________________________________

Obim akreditacije predviđa ispitivanje u laboratoriji i na terenu u zavisnosti od potreba klijenata i tehničkih mogućnosti.

Zahtevi za ispitivanje

TP-KT-ZA-026

Zahtev za overavanje

TP-KT-ZA-027(a)

Podaci o merilima sprave za točenje TG i TNG

TP-KT-ZA-027(b)

Podaci o AMN tečnosti u nepokretnim rezervoarima

TP-KT-ZA-027(c)

Podaci o merilima položeni cilindrični rezervoari

Uputstvo, uslovi i obrasci za klijente

TEHNOPETROL

Uputstvo za uplatu taksi i naknada

TP-KT-ZA-060

Opšti uslovi pružanja usluga KT Tehnopetrola

TP-KT-ZA-016

Prigovor - žalba

TEHNOPETROL D.O.O.

Adresa za poštu

Poslovne prostorije

Osnovni podaci

PIB: 100992478

MB:  17117246

BD64767